สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ เมือง Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน


คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้มีโครงการการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ เมือง Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย GUANGDONG OPEN UNIVERSITY เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567

คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมชม South China Agricultural University (Agriculture, Animal Science, Food Science) โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณบดีคณะเกษตรและคณาจารย์เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาในการศึกษาและการทำวิจัยร่วมกัน

ในวันแรก คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติและการจัดการเรียนการสอนของมหาลัยวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนและการจัดทำระบบ credit bank ของมหาวิทยาลัยร่วมกับรองอธิการบดีและคณาจารย์

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของมหาลัยวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเยี่ยมชม Yogurt Cafe ที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัย

ภาพ และข่าว : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
มสธ. จับมือ เจียไต๋ “เปลี่ยนของเสียภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
News-cover