ประธาน วส. มสธ. รับรางวัลการศึกษาทางไกลในความเป็นเลิศด้านการจัดการสาธารณสุข ในการประชุมระดับนานาชาติ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 14 “The 14th International Public Health Conference among Greater Mekong Sub-regional Countries ” (14th# ICPH-GMS) ณ โรงแรมพูลแมน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิชาการและงานวิจัย​ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกันของเครือข่าย

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง เข้ารับรางวัล Distance Education in Public Health Management Excellence รางวัลการศึกษาทางไกลในความเป็นเลิศด้านการจัดการสาธารณสุข

รางวัลดังกล่าวถือเป็นอีก 1 รางวัลที่ตอบได้ว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความใส่ใจและมุ่งมั่นต่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งรางวัลที่ได้นั้น มาจากการวิจัยที่ศึกษาความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง แล้วนำมาออกแบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. ซึ่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือหลักสูตรจากสาขาวิชาอื่นๆของ มสธ. สามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตร ระบบการศึกษาในรูปแบบทางไกล การบริการการศึกษา ราคาค่าใช้จ่าย ช่องทางการสมัคร หรือสมัครในรูปแบบออนไลน์ ได้

ภาพ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

tyurrre001
Blue Ocean Themed Wide Presentation
2505