มสธ.บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ​ 15​ – 18 มิ.ย.​ 67​ ร่วมการประชุม​ ASAIHL​ ณ​ กรุงโตเกียว​ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 15-18 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) ภายใต้หัวข้อ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษา “Advances in Information and Communication Technology on Education”  และหัวข้อย่อย จำนวน 3 หัวข้อ คือ Technology and the future of healthcare, Technological innovations for education และ Data science and informatics ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation