สำนักบรรณสารสนเทศ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวของชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร จัดโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สำนักบรรณสารสนเทศ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารบรรณสาร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

บางส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศแนะนำห้องสมุด มสธ. คลังปัญญา

สำหรับกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU จัดขึ้นภายใต้แนวคิดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สุโขทัยธรรมราชา

เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แหล่งเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเรื่องราวในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 สัมผัสบรรยากาศศิลปะย้อนยุคอันงดงามที่จำลองจากวังศุโขทัย ภายในจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย แผ่นเสียง ไมโครฟิล์ม ฯลฯ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ห้องรัชกาลที่ 7 “ เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

นิทรรศการห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า

เยี่ยมชมนิทรรศการที่นำเสนอแนวคิดของมหาวิทยาลัยเปิด ประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มุ่งเน้นการขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนเรียนรู้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ชุดครุย และประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ มสธ.” เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

นิทรรศการที่นำเสนอแนวคิดของมหาวิทยาลัยเปิด ประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ มสธ.”

กิจกรรมที่ 3 ห้องสมุด มสธ. คลังปัญญา

ร่วมเรียนรู้กับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ เอกสารการสอนชุดวิชา หนังสือ วารสารและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนะนำบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด พร้อมร่วมสนุกกับเกมทำนายทายทักที่สายมูไม่ควรพลาด กับ “ไพ่น้องสไบ อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้” เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

สนุกกับเกมทำนายทายทัก ไพ่น้องสไบ

กิจกรรมที่ 4 นนทบุรีศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมเรียนรู้กับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน ในรูปแบบนิทรรศการและเกม (Gamification) ได้แก่ VR ท่องเที่ยวพุทธศิลป์ พุทธจิตรกรรมล้ำค่านนทบุรี, VR เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องหัตถศิลป์นนทบุรี, Metaverse พิพิธภัณฑ์เสมือนเครื่องหัตถศิลป์ถิ่นนนท์ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “Quiz Quest (anti) Ques เครื่องหัตถศิลป์นนทบุรี” เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน ในรูปแบบนิทรรศการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน ในรูปแบบนิทรรศการ

การจัดกิจกรรม Unseen Library & Museum @STOU การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นับเป็นการพัฒนาต่อยอดบริการสารสนเทศในห้องสมุด มสธ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดประสบการณ์มิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนนั้น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม

ภาพ/ข่าว : สำนักบรรณสารสนเทศ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ปี 67 ที่ มสธ
c001
flood-nonthaburi-2565