มสธ.จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 30 พ.ค. 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสุดดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยพิธีจัดขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้มีคณะผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีนำโดยนางระพีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลและอัยการจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด กรมที่ดิน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการกองทัพไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชมรมราชพฤกษ์ ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมด้วย ชมรมบัณฑิต นักศึกษา มสธ. และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ก.พ.-มี
mou-pa-business-phuket-cover
092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8