มสธ. พร้อม อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1

 รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ” ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 อาคารบริภัณฑ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

นางสาวสุวรรณี แสงวงศ์
รักษาการหัวหน้างานบริการนักศึกษาพิการ
กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญและขอชื่นชมนักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา หาความรู้ มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน มหาวิทยาลัยมีนโยบายและความตั้งใจในการสนับสนุนจัดบริการการศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ข้อสนเทศจำเป็นเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาพิการ  สร้างความสัมพันธ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดแผนบริการการศึกษารายบุคคลร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นการปรับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และอนาคต นอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาได้เข้าใจกระบวนการเรียนของนักศึกษาพิการและแสวงหาวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล และพัฒนาแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน มีเครือข่ายเพื่อนนักศึกษาและผู้ปกครอง และเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกท่านมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองที่จะพยายามฝึกฝนตนเองพร้อม ๆ ไปกับการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเป็นกำลังใจสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา และขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง  ประสบความสำเร็จในการเรียน จบเป็นบัณฑิต มสธ.

นักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมกับ มสธ.

งานบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมการให้บริการนักศึกษาพิการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้คำปรึกษาทางการเรียนและการจัดทำแผนบริการการศึกษาเฉพาะบุคคล การผลิตและบริการสื่อสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษา การประสานงานหน่วยงานและสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ การฝึกอบรมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการ เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยที่ยังคงมีสถานภาพนักศึกษาจำนวน 410 คน ครอบคลุมทุกประเภทความพิการทางการศึกษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว/สุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้พิการที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 20 – 30 คน

กำลังใจจากพี่สู่น้อง
กิจกรรมการเรียนรู้ กับแผนการศึกษาของ มสธ.

จากการดำเนินการจัดบริการนักศึกษาพิการที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาพิการที่มีความเข้าใจระบบการศึกษาทางไกล มีการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างต่อเนื่อง และมีข้อสนเทศทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ที่ยังคงสถานภาพนักศึกษาจะสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคทางการเรียนด้วยตนเองได้ และการอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ งานบริการนักศึกษาพิการ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาพิการ ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ  ปีการศึกษา 2566” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ข้อสนเทศจำเป็นเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาพิการ  สร้างความสัมพันธ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดแผนบริการการศึกษารายบุคคลร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นการปรับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  และอนาคต นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาได้เข้าใจกระบวนการเรียนของนักศึกษาพิการและแสวงหาวิธีการหรือขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล และพัฒนาแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเท่าเทียมกันในอนาคตต่อไป

ในส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีนักศึกษาพิการปีการศึกษา 2566 จำนวน 80 คน (รูปแบบ on site จำนวน 20 คน และ online ผ่านโปรแกรม Facebook) ผู้ปกครอง ผู้ช่วยเหลือ จำนวน 20 คน โดยในเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและปรับตัวทางการเรียนทางไกล กับ มสธ. และกำลังใจจากพี่สู่น้อง โดยนางสาวสุวรรณี แสงวงศ์ รักษาการหัวหน้างานบริการนักศึกษาพิการ ต่อด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ กับแผนการศึกษาของ มสธ. โดยนางสาวสุชาดา คชฤกษ์ หัวหน้างานบริการสอนเสริม และนางสาวลักขณา ทวีเลิศ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

มสธ. จับมือ เจียไต๋ “เปลี่ยนของเสียภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
TCAS
Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-1-1