ผนึกกำลัง ศวช.มสธ.ทั่วประเทศ สัมมนาบุคลากร ศวช.ประจำปี 67

ศวช.มสธ.อุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาบุคลากร ศวช.ทั่วภูมิภาคพร้อมงานประสานศูนย์ฯจากส่วนกลาง อธิการบดีเปิดผ่านระบบออนไลน์ รองในกำกับขอบคุณการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ พร้อมฝากเรื่อง โอกาสทางการศึกษาและการประสบความสำเร็จที่มีมากขึ้นของ มสธ.วันนี้ รณรงค์ได้เต็มที่ ทั้งผู้ที่ไม่มีวุฒิแต่ถ้าอายุ18ปีขึ้นไป เรียนปริญญาตรีที่ มสธ. โดยเริ่มจากทดลองเรียนได้ หรือแผนการศึกษา ก2 , ก3 ที่มีคะแนนเก็บของ น.ศ. ป.ตรี สำหรับผู้ที่เลือกได้ สถิติที่ผ่านมาเกือบ 90% สอบผ่าน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายโดยการใช้ความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ยังถือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ และส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี (ศวช.มสธ.อุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จาก ศวช.มสธ. จากทุกภูมิภาค รวม 11 แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เข้าร่วมการสัมมนาฯ รวมจำนวน 105 คน ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มี.ค. 67 ที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์

รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย เรื่องการพัฒนาคนและพัฒนางานของ ศวช.เพื่อรองรับการปฏิรูป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ และส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ ผู้อำนวยการ ศวช.มสธ.อุดรธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ในโอกาสนี้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย เรื่องการพัฒนาคนและพัฒนางานของ ศวช.เพื่อรองรับการปฏิรูป โดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 / 2567 ที่มาถึงนี้ ศวช.สามารถประชาสัมพันธ์และบริการการการศึกษาของ มสธ.ได้มากขึ้น ตามแนวทางปฏิบัติหลังปฏิรูปมหาวิทยาลัย อาทิ การเปิดโอกาสทางคุณสมบัติได้มากขึ้นของผู้ต้องการเรียน ป.ตรี อย่างนักศึกษาทดลองเรียน ที่ ผู้ไม่มีวุฒิการศึกษาใดๆ แต่ถ้ามีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครนักศึกษาทดลองเรียน เรียนและรับปริญญาตรีที่ มสธ.ได้  หรือการลดการออกกลางภาคของนักศึกษา ป.ตรี โดยเพิ่มแผนการศึกษา ก2 , ก3 ซึ่งมีคะแนนเก็บให้นักศึกษาเลือกแผนได้ โดยหลังรวบรวมสถิติที่ผ่านมาพบว่า น.ศ.ที่เลือกแผน ก2 , ก3 เกือบ 90% ผ่านชุดวิชานั้นๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ผู้ที่ต้องการความรู้ ความสามารถ และคุณวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่จะมีจำนวนนักศึกษาใหม่และในระบบเพิ่มขี้น นอกจากนี้การพัฒนาเครือข่ายโดยการใช้ความร่วมมือทางการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ยังถือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

การระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการฏิบัติงาน

การระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการฏิบัติงาน

การศึกษาดูงานแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดการจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ ที่ชุมชนบ้านเชียง แหล่งมรดกโลก ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ “ชุมชนยลวิถี” 1ใน10 เมื่อปี2565  

การศึกษาดูงานแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดการจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ อาทิ ที่ชุมชนบ้านเชียง แหล่งมรดกโลก ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ “ชุมชนยลวิถี” 1ใน10 เมื่อปี2565  

การศึกษาดูงานแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดการจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ ที่ชุมชนบ้านเชียง แหล่งมรดกโลก ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ “ชุมชนยลวิถี” 1ใน10 เมื่อปี2565  

การศึกษาดูงานแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดการจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หลวงตามหาบัว โดยมี นายนิพนธ์ สุนทโรทก ศึกษาศาสตรบัณฑิต/นิเทศศาสตรบ้ณฑิต/และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มสธ. เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชม

การศึกษาดูงานแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดการจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หลวงตามหาบัว โดยมี นายนิพนธ์ สุนทโรทก ศึกษาศาสตรบัณฑิต/นิเทศศาสตรบ้ณฑิต/และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มสธ. เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชม

พร้อมกันนี้รองอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณต่อความตั้งใจปฏิบัติงานของบุคลากร ศวช.ทุกคน ด้วย ศวช.มสธ.ถือเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนแนวหน้าของมหาวิทยาลัย มีภารกิจด้านการรับสมัครและบริการจำนวนมาก ปัจจุบันยังมีบทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนพันธกิจเพื่องานด้านชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

การสัมมนาครั้งนี้นอกจากการรับฟังการบรรยายแล้ว ยังมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการจัดการจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ อาทิ ที่ชุมชนบ้านเชียง แหล่งมรดกโลก ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบ “ชุมชนยลวิถี” 1ใน10 เมื่อปี2565  พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หลวงตามหาบัว จ.อุดรธานี  และที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดหนองคาย ตลอดจนกิจกรรมสาระสังสรรค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร ศวช.ร่วมกัน

กิจกรรมสาระสังสรรค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร ศวช.ร่วมกัน

นายมณเฑียร ศรีภูธร อดีต ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี (ศวช.มสธ.ในชื่อเดิม) และบัณฺฑิตกว่า 10 ปริญญา มสธ. เข้าร่วมกิจกรรมสาระสังสรรค์

กิจกรรมสาระสังสรรค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร ศวช.ร่วมกัน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ก.พ
Blue Ocean Themed Wide Presentation