มสธ. มอบปฏิทินเก่าและถุงผ้า,ถุงกระดาษ ที่เปิดรับบริจาค

น้ำใจและความมุ่งมั่นร่วมสร้างความยั่งยืนไปพร้อมสิ่งดีๆเพื่อสังคมยังคงท่วมท้น มสธ.นำปฏิทินเก่าและถุงผ้า,ถุงกระดาษใช้แล้วแต่สภาพยังดี ที่มีผู้บริจาคไปมอบแก่หน่วยงานที่สร้างประโยชน์ได้ เป็นรอบที่ 2 ในรอบไม่เกิน 2 เดือน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวชิดชนก บางเสน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้ส่งมอบถุงผ้าและถุงกระดาษที่ไม่ใช้แล้วซึ่ง มสธ. เปิดรับบริจาคแก่โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีเภสัชกรนพดล สหสุนทรวุฒิ เภสัชกรชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 รับมอบ จากนั้นได้เดินทางต่อไปส่งมอบปฏิทินเก่าชนิดตั้งโต๊ะที่ มสธ.ได้เปิดรับบริจาคแก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ โดยการมอบของบิจาคทั้ง 2 อย่างนั้น นับเป็นการมอบครั้งที่ 2 ในรอบระยะไม่ถึง 2 เดือน ด้วยมีผู้ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

สำหรับถุงผ้าและถุงกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่ง มสธ.ขอรับบริจาคและนำไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 นั้น เพื่อให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนกว่า 600 คนต่อวัน การบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษให้แก่โรงพยาบาลในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งถือเป็นการนำถุงเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งให้เสียเปล่า

ส่วนปฏิทินเก่าชนิดตั้งโต๊ะที่ขอรับบริจาคและนำไปมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีนั้น นำไปทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้ในปีถัดไป

กิจกรรม มสธ. พร้อมส่งต่อถุงผ้าถุงกระดาษที่ไม่ใช้แล้วและปฏิทินเก่านั้นอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ศวช.มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
มอบยา-รพ-อุ้มผาง