ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รุ่นที่3

มสธ.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสาขาวิชาวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักบริการการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ. กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รุ่นที่3 ณ ห้องประชุม8228 อาคารบริภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เป็นประธานการปฐมนิเทศ

โครงการความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาแก่พนักงานในบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานของผู้ศึกษาและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ทำให้พนักงานสามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานได้ ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (หลักสูตร 2ปี ครึ่ง) เรียนในโครงการนี้จำนวน 3 รุ่น สำหรับการปฐมนิเทศก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกล​และการบริการต่างๆของ​ มสธ.

สำหรับผู้สนใจทั่วไป

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ มสธ. ซึ่งเปิดสอน 12 สาขาวิชา โดยร่วมถึงสาขาวิชาการจัดการ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ดูรายละเอียดและช่องทางการสมัคร หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไชต์มสธ. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ STOU callcenter โทร 0 2504 7788

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

cover-final
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation (2)