คำแถลงการณ์ กรณีอำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี

    สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีและยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมานั้นสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างรอบคอบ ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด โดยขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ ทุกประการ 

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-1-1
News cover (1)
banner-1