สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ “ยกเลิกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี”

    ตามที่ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยประกาศว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีไปแล้ว และในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา นั้น

    สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี แต่ในปัจจุบันได้พบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ประจักษ์ชัดเจนต่อสภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปว่า รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ ขาดคุณสมบัติและไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (6) และ มาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และมาตรา 53 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2567 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่เลือก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี และยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

นอกรั้ว มสธ. กรกฎาคม67
2BANNER รวมๆ YC 23
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)