มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุน ลดก๊าซเรือนกระจก LESS

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ใบประกาศเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จำนวน 53 เครื่อง ทำให้สามารถลดก๊าซเรือนจกได้ 15.886 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ผลทดสอบความเร็วลม และอัตราการไหลของลม

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

blood
cover6-67
News cover ธ