มสธ. รับมอบนโยบายปลัดกระทรวง อว.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับมอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรบุคคล ได้เข้าพบนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับมอบนโยบายด้านการบริหารมหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสหวิทยาการ ทั้งนี้กระทรวงฯ จะจัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางและความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคล หรือหน่วยงานในต่างประเทศ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าว มสธ.
Blue Ocean Themed Wide Presentation - 1
News cover พ.ย