มสธ.บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 6 – 10 ธ.ค. 66 ร่วมการประชุม ASAIHL Conference 2023, USTH, Vietnam ที่กรุงฮานอย เวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษาและนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Conference หัวข้อ International Cooperation toward Excellence in Training and Research และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของ University of Science and Technology of Hanoi (USTH) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2566

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้เดินทางไปเข้าพบคารวะ คุณมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เพื่อรับทราบรูปแบบและระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมถึงข้อมูลคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนประชาสัมพันธ์การศึกษากับ มสธ. ให้แก่คนไทยในต่างประเทศต่อไป

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (1)
stou-mou-2566