คำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ตามที่ ได้มีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านอื่น เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแทน รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากการเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover เม.ย.-พ.ค
uy0021
News cover ต.ค