สํานักงานปลัด​สํานักนายกรัฐมนตรี โดย ก.ก.ถ. ร่วมกับ มสธ. จัดประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงาน ของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ห้องวายุภักษ์ 5 – 7 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่มีสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เป็นที่ปรึกษาการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้ ร่วมกันจัดขึ้น การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อปท.ที่ได้รับรางวัล ซึ่งครั้งนี้มี อปท.ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 288 แห่ง มี อปท.ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ทั้งประเภทดีเลิศ  โดดเด่น และทั่วไป จำนวน 24 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการจัดงานโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน และด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญภายในงานมีการอภิปรายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมท้องถิ่นในยุคดิจิทัล” มี ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รศ.ดร.นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ร่วมเป็นวิทยากร มีการนำเสนอผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
https://stou-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theerapol_sea_stou_ac_th/EZIMwugB_ilAlSe9X-VYHpcBcAyLWMlrSa0VLhpGPmT9NQ?e=vuxOxK

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

cover6-67
รับสมัคร - 1
News-cover-3