มสธ. ถวายราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะ รัชกาลที่ ๗ “วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายราชสดุดีในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ. จังหวัดนนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ถวายราชสดุดีในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ การศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรเป็นฉบับแรก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

บัดนี้ วันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต แสดงกตัญญูกตเวที ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเครื่องราชสักการะ

ด้วยเดชะและพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท และอำนาจสัตยาธิษฐานแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงรับเครื่องราชสักการะของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นพลังส่งเสริมในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสืบไป”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธีมากมาย อาทิ

 • นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหาร
 • นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
 • นายชนันท์ชัย ภัทรสกล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ ศาลจังหวัดนนทบุรี
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • นายอำเภอปากเกร็ด
 • เทศมนตรีนครปากเกร็ด
 • ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
 • ชมรมบัณฑิต มสธ.กรุงเทพฯ
 • ชมรมบัณฑิต มสธ.นนทบุรี

วันนี้เมื่อ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ถือเป็นวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕” เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย นับเป็นการพระราชทานพระราชอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยโดยสมบูรณ์ เพื่อแทนรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕” ภายหลังจากที่มีการปฏิวัติ โดยคณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

รัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งสยามประเทศ มีทั้งหมด ๖๘ มาตรา แบ่งออกเป็นบททั่วไป

หมวด ๑ พระมหากษัตริย์

หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม

หมวด ๓ สภาผู้แทนราษฎร

หมวด ๔ คณะรัฐมนตรี

หมวด ๕ ศาล

หมวด ๖ บทสุดท้าย

หมวด ๗ การใช้รัฐธรรมนูญและบทเฉพาะกาล

โดยคำปรารภของรัฐธรรมนูญย่อหน้าสุดท้าย มีข้อความสำคัญที่แสดงถึงความปรารถนาของพระองค์ว่า

“ขอให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของเราวันนี้ จะเป็นหลักที่สถาพรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดความผาสุก สันติคุณวิบูลราศรี แก่อาณาประชาชนตลอดจำเนียรกาลประวัติ นำประเทศสยามบรรลุสรรพพิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศมโหฬาร ขอให้พระบรมราชวงศานุวงศ์ และข้าราชการทหาร พลเรือน ทวยอาณาประชาราษฎรจงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันจะรักษาปฏิบัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามนี้ให้ยืนยงอยู่กับสยามรัฐราชสีมา ตราบเท่ากัลปาวสาน สมดั่งพระบรมราชประณิธาน ทุกประการเทอญ..”

คณะผู้บริหาร และข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ทีนี่

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13
รับน้อง-ฉลองพี่-2
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (2)