มสธ. บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 24 – 25 พ.ย. 66 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Shanghai Open University (SOU) ประเทศจีน

วัน 24-25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ Shanghai Open University (SOU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ท่าน นำโดย Mr. Junjiang LOU ตำแหน่ง Vice Chairman of the Shanghai Open University Council ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ Shanghai Open University โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ Mr. Junjiang LOU ตำแหน่ง Vice Chairman of the Shanghai Open University Council เป็นผู้ลงนาม โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสาขาวิชาและสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ SOU ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับด้านการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

หลังจากเสร็จพิธีลงนาม คณะผู้บริหารจาก SOU ได้รับฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษจากคณาจารย์ มสธ. และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ “STOU-ASFER: Automatic Student Facial Expression Recognition Model” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ บรรยายในหัวข้อ “Development of Digital Learning Environment” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ บรรยายในหัวข้อ “AI and Digital Education Innovations for Teacher Development” และอาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย บรรยายในหัวข้อ “Design of Online Courses”

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของ Shanghai Open University ได้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สำนักบรรณสารสนเทศ และศึกษาดูงานการดำเนินงานของอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ SOU ต่อไป

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-2-1
2505
Blue Ocean Themed Wide Presentation