มสธ. บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 18-22 ต.ค. 66 ร่วมประชุมเรื่อง Promoting lifelong learning in higher education: From institutional strategies to practical implementation” ซึ่ง UNESCO ร่วมกับ SOU จัดขึ้นที่ประเทศจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม International Conference เรื่อง Promoting lifelong learning in higher education: From institutional strategies to practical implementation” ซึ่งจัดโดย UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) ร่วมกับ Shanghai Open University ในวันที่ 18-22 ตุลาคม 2566 ณ เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อเป็นเวทีสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนและการจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดประชุมแบ่งออกเป็นหลายส่วนประกอบด้วย Plenary Session, Presidents’ Forum และ Round table Meeting โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ  บทบาทของมหาวิทยาลัยในแง่ของความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ การคิดเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้  การเพิ่มทักษะและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อตอบสนองความต้องการทักษะ   ในอนาคตและการกําหนดเป้าหมายผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 260 คน จาก 35 ประเทศ ประกอบด้วยผู้นำมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัย

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

001-scaled
ปี 67 ที่ มสธ
หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13