มสธ.บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 28 ก.ย. 66 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Allama Iqbal Open University ประเทศปากีสถาน

วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามจดหมายความเข้าใจ (Letter of Understanding หรือ LOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ Allama Iqbal Open University (AIOU) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างการประชุม The 36th Asian Association of Open Universities Annual Conference (AAOU2023) ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ AIOU ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการ

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px
Blue Ocean Themed Wide Presentation
tyurrre001