มสธ.บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 28 – 30 ก.ย. 66 ร่วมการประชุม AAOU 2023 ณ ประเทศตุรกี ที่ประชุมร่วมแสดงความอาลัยเมื่อรู้ข่าวการจากไปของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม The 36th  Asian Association of Open Universities Annual Conference (AAOU 2023) หัวข้อ “The Future of Open Universities in the Age of Digitalized Higher Education” ณ กรุง Istanbul ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการ สาธารณรัฐตุรกี ในวันที่ 28-30 กันยายน 2566 จัดโดย Anadolu University

การประชุม AAOU 2023 มีวัตถุประสงค์สำคัญให้เป็นเวทีสำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในการนำเสนอและอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเปิดและทางไกล โดยการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อย่อยประกอบด้วย Re-considering the roles of open universities, The effects of Covid-19 period on open and distance learning practices, Management of ODL, Innovative delivery modes, Online assessment and evaluation, New pedagogical approaches, Learner support systems, Increasing access and quality in ODL

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป ได้รับเกียรติจากสมาคม AAOU ให้เป็นกรรมการคัดเลือกบทความสำหรับรางวัล AAOU Best Practice Award และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการคัดเลือกบทความสำหรับรางวัล AAOU Best Paper Award และในพิธีปิดการประชุมเลขาธิการ AAOU จัดให้มีการไว้อาลัยแด่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2566 โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานคนแรกของสมาคม AAOU

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

H-AAOU-35-1
c001
stou-mou-2566