มสธ. หารือการจัดทำโครงการความร่วมมือเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับบริษัทเจียไต๋ จำกัด

คณะประชุมระหว่าง มสธ. กับ บริษัทเจียไต๋ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผู้อำนวยการสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และเจ้าหน้าที่สถานอุทยานการศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ดร.สุมิตรา กันตรง Assistant Vice President Strategic Partnership ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการความร่วมมือเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมของบริษัท เจียไต๋ จำกัด (อ้อมน้อย)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประชุมหารือร่วมระหว่าง มสธ. กับ บริษัทเจียไต๋ จำกัด

การหารือร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อการจัดการขยะหรือของเหลือใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชุมชนในการสร้างจิตสำนึกและการรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน

ภาพ/ข่าว : สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation