มสธ. ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 

มสธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม 2566 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย 

มสธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

มสธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” ประกาศขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และเป็นวันที่กระตุ้นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองของไทย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยที่เข้าชมการสาธิตต่างพากันชื่นชมยินดีในพระปรีชา การสาธิตฝนเทียมครั้งนั้น ถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนเทียมมาถึงปัจจุบัน และเพื่อจารึกไว้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยและทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเสมอมา ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาโดยคนไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันคือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

มอบยา-รพ-อุ้มผาง
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)