มสธ. หารือความร่วมมือวิชาการสถานทูตโมร็อกโก

มสธ. หารือความร่วมมือวิชาการสถานทูตโมร็อกโก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ นำคณาจารย์เข้าพบ ฯพณฯ อับเดอร์ราฮิม ราห์ฮาลี่ เอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้

การหารือครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของ ฯพณฯ อับเดอร์ราฮิม ราห์ฮาลี่ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รองศาตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ รัตนเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ และอาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เข้าร่วมหารือด้วย

ฯพณฯ อับเดอร์ราฮิม ราห์ฮาลี่ ได้ให้คำแนะนำในการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประสงค์ทำความร่วมมือ โดยเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนซึ่งตรงกับประเด็นข้อเสนอความร่วมมือจากฝ่าย มสธ. และยังได้ตอบรับที่จะให้ความช่วยเหลือในการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง มสธ. กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโกอีกด้วย

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

อบรมเข้ม มหาบัณฑิต เกษตร รุ่น24
ปี 67 ที่ มสธ
Blue Ocean Themed Wide Presentation - 1