มสธ.มอบรางวัลบุคลากรผู้สร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีประจำปี 66

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2566 แก่บุคลากร โดยมีผลงานได้รับรางวัลรวม 5 ผลงาน สูงสุดเป็นรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนออนไลน์ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาและลดต้นทุน โดย รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โล่และเกียรติบัตร พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 ที่ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่บุคลากร มสธ.ที่สร้างผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลงานได้รางวัลจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนออนไลน์ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาและลดต้นทุน โดย รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงานชื่อ ระบบรายงานผลเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ OKRs ของมหาวิทยาลัย โดย นายพลวัฒน์ ตันหัน กองแผนงาน
  • รางวัลชมเชย 3 ผลงานได้แก่
    • 1. ผลงานชื่อ การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม โดย นายอาเขต แก้วสว่าง สำนักบรรณสารสนเทศ
    • 2. ผลงานชื่อ ระบบสร้างลิงค์สั้นและคิวอาร์โค้ด (Shot link & QR code generator) โดย นายดิลก พุ่มสุวรรณ์ สำนักคอมพิวเตอร์
    • 3. ผลงานชื่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชุดวิชา 51715 การจัดการองค์การทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาลด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุคความปกติใหม่ โดย รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานชื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนออนไลน์ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาและลดต้นทุน

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำผลงานนวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกัน

นายพลวัฒน์ ตันหัน กองแผนงาน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานชื่อ ระบบรายงานผลเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ OKRs ของมหาวิทยาลัย

นายอาเขต แก้วสว่าง สำนักบรรณสารสนเทศ รับรางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

นายดิลก พุ่มสุวรรณ์ สำนักคอมพิวเตอร์ รับรางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ ระบบสร้างลิงค์สั้นและคิวอาร์โค้ด (Shot link & QR code generator)

รศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชมเชย จากผลงานชื่อ การพัฒนารรูปแบบการเรียนการสอนชุดวิชา 51715 การจัดการองค์การทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาลด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุคความปกติใหม่

ผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่ผ่านการเข้าร่วมประกวดทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกัน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
รับน้อง-ฉลองพี่-2
ปี 67 ที่ มสธ