มสธ.ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 66

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566 มี ผลงานวิจัยได้รับรางวัลรวม 7 ผลงาน แบ่งเป็นระดับดีมาก 1 เรื่อง และระดับดี 6 เรื่อง

วันนี้ (20 ก.ย. 66) ที่ห้อง5209 อาคารสัมมนา1 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล แก่บุคลากร มสธ.ที่สร้างผลงานวิจัยดีในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลงานวิจัยได้รางวัลจำนวน 7 ผลงาน แบ่งเป็นระดับดีมาก 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และผลงานวิจัยระดับดี จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

  • ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดย ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และ รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา    
  • ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มสธ. โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
  • ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อการทำนายพฤติกรรมของไหลชนิดปั่นป่วน ผ่านวัตถุทรงกลมขณะหมุนที่สภาวะเรโนลด์ที่สูง โดย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน และ ผศ.ดร.ภิรมย์ คงเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  • ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิ่งแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
  • ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และ อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 
  • ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาผู้สูงอายุในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. โดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร สำนักทะเบียนและวัดผล

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงาน ประจำปี 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดย ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และ รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์ม STOU Media for all สำหรับการศึกษาทางไกล มสธ. โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และอาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อการทำนายพฤติกรรมของไหลชนิดปั่นป่วน ผ่านวัตถุทรงกลมขณะหมุนที่สภาวะเรโนลด์ที่สูง โดย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน และ ผศ.ดร.ภิรมย์ คงเลิศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิ่งแบบมีปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดการเรียนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล โดย อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย และ ผศ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการหน่วย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์ และ อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาผู้สูงอายุในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. โดย อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จำแนกสาร สำนักทะเบียนและวัดผล ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2566

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

ดร.สุรอรรถ ศุภจตุรัส ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัย

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมกัน ในโอกาสพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ยังเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขอรับทุนวิจัย โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจตุรัส ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Info ประกาศนียบัตร LESS
LGBTIQ
Blue Ocean Themed Wide Presentation