มสธ.และกรมราชทัณฑ์จัดงานชื่นชมบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาภายในเรือนจำ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดงานแสดงความยินดีและชื่นชนผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจาก มสธ. งานดังกล่าวยังเป็นการร่วมยินดีร่วมกันของทั้ง2หน่วยงาน ที่ทำงานด้านการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขังมาตลอด 39 ปี มีผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญากว่า 3,000 คน และอีกประมาณ 6,000 คนกำลังรับการศึกษา  

นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  และ รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมงานฉลองปริญญาบัณฑิตในเรือนจำ ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิต

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิต

มสธ.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดงานฉลองปริญญาบัณฑิต ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

วันที่ 12 ก.ย. 66 ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มสธ.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดงานฉลองปริญญาบัณฑิต โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงาน นำโดย นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมงานจำนวน 33 คน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเรือนจำ ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับ มสธ. ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 โดยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานในสมัยนั้นมีความเห็นร่วมกันที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้ต้องขัง ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และโอกาสในการนำไปประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งยังช่วยในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต จากความร่วมมือร่วมกันมาตลอด 39 ปี ทำให้มีผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทั้งตรีและโท รวมกว่า 3,000 คน และอีกประมาณ 6,000 คนกำลังเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

พิธีแสดงมุทิตาจิต

ผู้สำเร็จการศึกษาแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์

สำหรับงานฉลองบัณฑิตที่จัดขึ้นในเรือนจำหรือทัณฑสถาน ทั้ง2หน่วยมีการจัดขึ้นในวาระสำคัญๆ อยู่ตลอด โดยการจัดงานนอกจากจะเป็นการร่วมแสดงความยินดี ความภาคภูมิใจชื่นชมต่อบัณฑิตแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะเผยแพร่ ส่งเสริมแบบอย่างที่น่าชื่นชมของบัณฑิตเหล่านี้ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ต้องขังหรือผู้ด้อยโอกาส ในการสร้างกำลังใจและความมุ่งมั่นทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ที่สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ธ
oiuu001
Blue Ocean Themed Wide Presentation