ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel

นักศึกษาใหม่ไหว้ครู (รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมสำคัญมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นระบบการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะปัจจุบันหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีแผนการศึกษา ก1 ก2 และก3 ให้เลือกได้ตามความถนัดและเหมาะสม อีกทั้งแผน ก2 และ ก3 มีคะแนนเก็บจากการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนสูงสุดได้ถึง 40 % ทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จทางการศึกษากับ มสธ. มีเพิ่มสูงขึ้นมาก ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยนำมาใช้จัดการเรียนการสอน การบริการและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษานี้ เป็นการเริ่มต้นการศึกษาด้วยความเป็นสิริมงคลด้วยพิธีไหว้ครูและเจิมหนังสือ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาของ มสธ. แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศยังได้รู้และเข้าใจในระบบบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้แก่นักศึกษา ทั้งระบบการลงทะเบียน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบมากในการลงทะเบียน  รู้จักสื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบหนังสือตำราเรียนที่เป็นกระดาษ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตลอดจนสื่อออนไลน์ประกอบชุดวิชาหรือการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีการบริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริการในส่วนภูมิภาคที่ มสธ. มีศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. (ศวช.) ตั้งอยู่ การขอทุนการศึกษา การบริการเกี่ยวกับนักศึกษาที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตลอดจนการเรียนวิชารักษาดินแดน (รด.) การผ่อนผันการเป็นทหาร และการติดต่อสื่อสารรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น

สัมภาษณ์บัณฑิตในระบบการเรียนการสอน

การปฐมนิเทศนักศึกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่

ทั้งนี้การปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีแบบเผชิญหน้าจะมีการจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ที่ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 12 แห่งดูแลอยู่อีกครั้ง ในวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ดังนี้

 1. ศวช.มสธ.นนทบุรี ที่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. จังหวัดนนทบุรี
 2. ศวช.มสธ.นครนายก ที่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 3. ศวช.มสธ.เพชรบุรี ที่ ศวช.มสธ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 4. ศวช.มสธ.จันทบุรี ที่ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
 5. ศวช.มสธ.นครสวรรค์ ที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 6. ศวช.มสธ.สุโขทัย ที่ ศวช.มสธ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 7. ศวช.มสธ.ลำปาง ที่ ศวช.มสธ.ลำปาง จังหวัดลำปาง
 8. ศวช.มสธ.อุดรธานี ที่ ศวช.มสธ. จังหวัดอุดรธานี
 9. ศวช.มสธ.อุบลราชธานี ที่ ศวช.มสธ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 10. ศวช.มสธ.นครศรีธรรมราช ที่ ศวช.มสธ.นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. ศวช.มสธ.ยะลา ที่ ศวช.มสธ.ยะลา จังหวัดยะลา
 12. ศวช.มสธ.กาญจนบุรี ที่ ศวช.มสธ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-1-1
รับสมัคร
รับสมัคร (1)