มสธ.ร่วมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ต้องขัง มอบตำราเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดเรือนจำกลางนครปฐม

มสธ.ร่วมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ต้องขัง มอบตำราเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่ห้องสมุดเรือนจำกลางนครปฐม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เข้ามอบหนังสือซึ่งเป็นเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาของ มสธ.จำนวน 103 ชุด เป็นหนังสือรวม 318 เล่ม พร้อมด้วยหนังสือจากโครงการแต่งตำราและเลือกสรรของ มสธ. อีก 50 เล่ม แก่นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม โดยหนังสือดังกล่าวจะบรรจุไว้ที่ห้องสมุดพร้อมปัญญาของเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาหาความรู้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือตำราเรียนของ มสธ. ที่ มสธ. มีการจัดการเรียนสอนในระบบการศึกษาทางไกล หนังสือตำราเรียนจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านการทำความเข้าใจในเนื้อหาจากการอ่านด้วยตนเอง ได้มากกว่าหนังสือตำราเรียนอื่นๆทั่วไป     

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

royal-19122002
Blue Ocean Themed Wide Presentation
News-cover-1-2