มสธ.จัดพิธีต่างๆ และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่ มสธ. เนื่องในโอกาส วันสถาปนา มสธ. 45 ปี

เมื่อวานนี้ (5 ก.ย. 66) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีต่างๆในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี 5 กันยายน 2566 โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารบริหาร ชั้น1 และมอบโล่สามศรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งที่เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อถึงวันที่ 5 กันยายนของแต่ละปี จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคม การประกาศเกียรติคุณ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในช่วงตลอดสัปดาห์

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อผสมต่างๆ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ จำนวน 12 สาขาวิชา รวม 91 หลักสูตร เปิดสอนทุกระดับ ทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี  ที่ผ่านมายังมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และทันต่อความต้องการของนักศึกษาและผู้ที่ต้องการศึกษา ตลอดจนพัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ด้านการวิจัยยังส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินงานเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศ การวิจัยด้านการศึกษาทางไกล การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน และนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่นักศึกษาและประชาชน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนจัดโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้และอาชีพ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารสักการะพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช พระพุทธรูปประจำ มสธ.

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับพิธีต่างๆ ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ (5 ก.ย. 66) ซึ่งเป็นวันสถาปนา ครบ 45 ปี ของ มสธ. มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยได้แก่ พระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระภูมิเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ​และพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบโล่สามศรแก่ผู้เข้ารับ

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธีมอบโล่สามศร ในงานเลี้ยงรับรองโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบ 45 ปี

มสธ.จัดการประกอบพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีบุคลากรเข้ารับทั้งสิ้น 100 คน

พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดยปีงบประมาณนี้ มสธ.มีผู้เกษียณฯ 74 คน

พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดยปีงบประมาณนี้ มสธ.มีผู้เกษียณฯ 74 คน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในพิธีมอบโล่สามศร ซึ่งครั้งนี้มีการมอบทั้งสิ้น 24 โล่  พิธีมอบโล่นักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 มีผู้ได้รับทั้งสิ้น 45 คน และการประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในประเภทต่างๆ ได้แก่ การประกอบพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีผู้เข้ารับทั้งสิ้น 100 คน พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยปีนี้มหาวิทยาลัยมีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 74 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรได้รับจำนวน 14 คน

พิธีมอบโล่สามศร

สำหรับรายชื่อหน่วยงานและผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณโล่สามศร จำนวน 24 โล่ แบ่งเป็นประเภทหน่วยงาน 7 หน่วยงาน และบุคคล 17 ราย ได้แก่

 • บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • เรือนจำกลางเพชรบุรี
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ กรมที่ดิน
 • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
 • ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลาม มหาวิทยาลัยเกริก
 • ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.จีระ ประทีป ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
 • รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.
 • นายชาลี ทัพวิมล อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • นายไชยวัฒน์ จิรพัทธพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกราฟแพค จำกัด
 • รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.ดร.นิตยา ภัสสรศิริ ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
 • รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ.
 • รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม นักวิชาการอิสระ และประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • นายมนตรี อุดมพงษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3
 • ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
 • รศ.ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.
 • ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ นักวิชการอิสระ บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร ข้าราชการบำนาญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.

พิธีมอบโล่เกียรติคุณนักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบโล่เกียรติคุณนักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565

ส่วนรายชื่อผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณนักศึกษาและบัณฑิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 45 คน มีดังนี้

ด้านความสำเร็จในอาชีพ มีจำนวน 25 ราย ได้แก่

 • นางกรรณชนก ขวัญนาง บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ดร.เกียรติภูมิ จันเต บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • นายฉัตรชัย ชายแก้ว  มหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • นายชัช พชรธรรมกุล  บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
 • รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที  มหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • น.ส.ณิชนิตา สำอางค์  มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดิเรก บวรสกุลเจริญ  มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • นายถิรพุทธิ์ คานทอง  บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ , มหาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • พันตรีธนภณ ชัยวรกุล  มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • พันตำรวจโทนัฏฐ์ โกมุทธพงศ์ บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • นาวาอากาศเอกนันทพล สุริยวงศ์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • นางนาถฤดี สุลีสิถร  มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นางนิตยา เดวิเลาะ บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล บางพระ ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์                            
 • นายปริญญา สุนทรวาทะ บัณฑิตสาขาวิชาวิชานิติศาสตร์
 • พันตำรวจตรี ดร.วงศ์ยศ เกิดศรี บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ , บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ , บัณฑิตสาขาวิชาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายวรรณชัย บุตรทองดี  มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ดร.วิโรจน์ ไชยภักดี บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • นายสรชัด สุจิตต์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • รศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ , บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • นางสาวอาจรีย์ เอี่ยมแสง บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ , มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ร้อยตำรวจเอกอาดำ  หลังปูเต๊ะ บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • นายอานนท์ วงษ์เชียง บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ บัณฑิต , สาขาวิชาวิทยาการจัดการ , บัณฑิต สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ , มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • นายแพทย์เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์

ด้านผลงานเด่น มีจำนวน 4 ราย ได้แก่

 • นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นายกัสมัน ยะมาแล บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , มหาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ , ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • นางวัชรินทร์ จากผา นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นายวิทยา ปัญญา มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน จำนวน 16 ราย ได้แก่

 • นายเชิดศักดิ์ จอมคำสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ร้อยตรีฑิฆัมพร ค่ายหนองสวง บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ , มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • นายบัญชา อิสระไพโรจน์ บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ดร.ปริญญา จิตอร่าม บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นางสาวปัทมา วงศ์โสภณศิริ บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • ดร.มนัส จันทร์พวง บัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • พันเอกหญิง ดร.วันดี โตสุวรรณ ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • นายวีระวุฒิ อินกอง บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ , บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ , บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • นายสมชาย มั่งชูพันธุ์ บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • นายสรธร ผละพล นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • นางสาวสุนันทา รุ่งเรือง บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • นางสาวอนุรักษ์ ศิรินิกร นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • นางอรพิน ต๊ะศิริ บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • นายอุกฤฌ น้านิรัติศัย บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

และรายชื่อบุคลากรผู้ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นมีจำนวน 14 คน ดังนี้

 • รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
 • รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
 • รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
 • ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา
 • ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
 • น.ส.พเยาว์ เทียมเวช
 • น.ส.จิตรนภา รุจิระชาติกุล
 • น.ส.พัชรี โพธิ์โซ๊ะ
 • นางอัญชนา ยิ้มเผือก
 • น.ส.บุญทิพย์ ช่วยรัตแก้ว
 • น.ส.นพวรรณ วงษ์ศรีแก้ว
 • น.ส.นุชจรี สมสกุล
 • นายธัญภัทร แว่นประชา

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

64011-poster-1
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation (2)