มสธ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพหมู่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผู้สำเร็จการศึกษาในบางส่วน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 กับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 5,008 คน แบ่งเป็น

“หลักสูตรประกาศนียบัตร แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมครู บุคลากรประจำการทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะในการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 164 คน

“โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา” เป็นโครงการที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้สนใจในระดับวิชาการที่สูงกว่าปริญญาตรี ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงานวิชาการและวิชาชีพแขนงวิชาต่าง ๆ มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนวิทยฐานะวิชาชีพของตน มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 19 คน

“โครงการสัมฤทธิบัตร” เป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนได้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต มุ่งเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ สู่ประชาชน ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการสัมฤทธิบัตรนี้ เปิดรับผู้เรียน 4 รุ่นต่อปี ในปีการศึกษา 2564 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 4,825 คน 

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรประกาศนียบัตร และโครงการสัมฤทธฺิบัตร มสธ. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. หรือเลือกตามความสนใจในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ภาพ/ข่าว : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation
รับสมัคร (1)