รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดการประชุมวิชาการเวทีสาธารณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดการประชุมวิชาการเวทีสาธารณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต วัฒนธรรม การเมือง และความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย” จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง NT Grand Ballroom สถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน โดยมีนายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น ประธานนักศึกษา 4ส13 กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ใจความสรุปว่าหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 นี้ เป็นผลผลิตทางวิชาการนำไปสู่ความเข้าใจบุคคลในแต่ละช่วงวัย ในมิติของวิถีชีวิต วัฒนธรรมการเมือง และความยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

4 หัวข้อหลักในการประชุมทางวิชาการ

1. “วิถีชีวิตกับช่องว่างระหว่างวัย”

2. “การเมือง กับความเห็นต่างระหว่างวัย”

3. “วัฒนธรรมและความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย”

4. “ความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย”

กิจกรรมที่รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงานนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (2)
Blue Ocean Themed Wide Presentation
ประกาศผลการสอบ