ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา​ มสธ.​ ปีการศึกษา ​66​

มสธ.จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมฯ​ ทบทวนบทบาทหน้าที่​และเตรียมงานในกิจกรรมสำคัญแก่ชมรมนักศึกษา​ มสธ.ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ​ เพื่อร่วมสร้างคุณค่าทั้งงานวิชาการ​ สาธารณะประโยชน์​ต่อชุมชนและสังคม​ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​ อีกทั้งยังเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำคัญด้านโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการสำเร็จศึกษากับ มสธ.​ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา​ มสธ.​ ประจำปีการศึกษา 25​66 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. ​

วันที่ 17 ส.ค. 66 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน บรรยาย เรื่องแนวทางการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. ไปเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 จากนั้นเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

รศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน บรรยาย เรื่องแนวทางการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. ไปเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษาถือเป็นอีกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เนื่องจากอาจารย์ประจำชมรมนักศึกษามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยดูแล จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชมรมนักศึกษา มสธ.ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ หลายกิจกรรมที่ผ่านมา ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ การทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ล้วนเป็นประโยชน์ ตลอดจนชมรมนักศึกษา มสธ. ยังเป็นเครือข่ายสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา​ มสธ.​ ประจำปีการศึกษา 25​66 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ. ​

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และเตรียมการในกิจกรรมสำคัญเพื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ อาทิ การเตรียมจัดการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 66 การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 แบบเผชิญหน้าในส่วนภูมิภาค 12 แห่ง ตามพื้นที่ดูแลของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.แต่ละแห่งตั้งอยู่ วันที่ 17 ก.ย. 66 หลังจากรูปแบบเผชิญหน้าเว้นจัดมา 3 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด19 นอกจากนี้การประชุมฯ​ ในแต่ละครั้งยังเป็นการให้ข้อมูลสำคัญและข้อมูลเชิงสถิติในการประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาของ​ มสธ.ได้มากยิ่งขึ้น​ อย่างเช่นการปรับแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี​ ปัจจุบันพบว่า นศ.ที่เลือกแผน​ ก2.และ​ ก3. มีจำนวนกว่า​ 90% สอบผ่่าน​ และชุดวิชาที่เป็นแผน​ ก2. และ​ ผ3. ของมหาวิทยาลัยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

คำชี้แจง-เงินลงทุน
Blue Ocean Themed Wide Presentation
แถลงการณ์