มสธ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Polytechnic University of the Philippines Open University System (PUPOUS) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารจาก Polytechnic University of the Philippines Open University System (PUPOUS) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 10 ท่าน นำโดย Dr. Carmencita L. Castolo, Executive Director ได้เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

จากนั้น ได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และมีการอภิปรายแบบโต๊ะกลมเรื่องแนวโน้มและความท้าทายด้านการเรียนการสอนทางไกล: ประสบการณ์ของ มสธ. และ PUPOUS และมอบโล่ (Plaque of Recognition) ให้กับ มสธ. เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มีมายาวนาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้บริหารจาก PUPOUS ได้ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ณ อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC) ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ PUPOUS ต่อไป

ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

iuyy00
News cover
aw3-1080x1920-pixel-01-scaled