ศวช.มสธ.นครนายก ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายกระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)

หน่วยงานผู้ร่วม MOU

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายกระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดนครนายก จำนวน ๑๙ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายกระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดนครนายก จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ณ หอประชุม ๑๐๑ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก หนึ่งใน ๑๙ หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวพเยาว์ เทียมเวช หัวหน้างานอำนวยการฯ นายทัธยา คำวิจารณ์ หัวหน้างานบริการสื่อฯ นางกิติมา คำวิจารณ์ บรรณารักษ์ ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก เข้าร่วมงานด้วย

งานนี้ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษากับจังหวัดนครนายก “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)” โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้ความสนใจเยี่ยมชมและซักถาม

ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครนายก มอบของที่ระลึกให้กับนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ภาพ/ข้อมูล : ศวช.มสธ.นครนายก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px
News cover ก.ย