มสธ. ร่วมงานวันรพี

มสธ. ร่วมงานวันรพี ตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น

เนื่องในโอกาสวันรพี ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติ ด้วยคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ด้านกฎหมายของไทย พระองค์จึงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย ด้านผดุงความยุติธรรม ได้มีการจัดงานวันรพีขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์   

ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ รักษาการรองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์ภรมาภา อุดมวัฒน์ทวี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเนติบัณฑิตสภาจัดขึ้น

และในโอกาสเดียวกัน อาจารย์ ดร.รัชกฤช ธนพัฒนดล อาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ได้นำคณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2566 ซึ่งศาลจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดนนทบุรี นำโดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมถึงสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

cover
254422
News-cover-1