อบรมเข้มฯ นักปกครองท้องที่นักศึกษา มสธ. พร้อมเป็นบัณฑิตใหม่อีกกว่า 700 คน เพิ่มยอดบัณฑิตในโครงการฯ กระทรวงมหาดไทย กับ มสธ. เป็นกว่า 8,300 คน   

นักปกครองท้องที่นักศึกษา มสธ. เข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมเป็นบัณฑิตใหม่อีกกว่า 700 คน เพิ่มยอดบัณฑิตในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ. ให้เป็นกว่า 8,300

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม

วันที่ 19 ก.ค. 2566 ที่ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเข้ม ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน มีนักศึกษาในโครงการเข้ารับการอบรม 730 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานการาจัดกิจกรรม

โครงการความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้นักปกครองท้องที่ซึ่งเป็นบุคลากรผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำราษฎรในทุกพื้นที่ของประเทศ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหารการปกครองท้องที่ นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสร้างความเจริญ ความมั่นคงและเข้มแข็งแก่ชุมขนในพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

ปีนี้นับเป็นปีที่ 15 ที่ทั้ง 2 สถาบัน ยังคงร่วมมือกันผลักดันให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการฯ การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการศึกษาทางไกล และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่แล้วกว่า 7,500 คน

สำหรับรุ่นนี้ซึ่งกำลังเข้ารับการอบรมเข้มในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 66 นับเป็นชุดวิชาสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มสธ. โดยจะทำให้จำนวนนักปกครองท้องที่ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็นอีกกว่า 8,300 คน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

NPO-Payment-WebBaner-1024x400px
7iouu
นอกรั้ว มสธ.