มสธ. x ปตท. ร่วมจุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ในวาระครบรอบ 45 ปี

วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดตั้งโครงการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล พร้อมสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้เยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มประชาชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดนักสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันการศึกษาทางไกลที่มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสอนและการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการความรู้ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ ให้มั่งคั่งและยั่งยืน ที่มุ่งเปิดโอกาสพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารที่เน้นนำความรู้จากศาสตร์ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทางด้านสังคมชุมชน คือ “เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่ด้วยปัจจัยบางประการทำให้ประชาชนมีอุปสรรคทางการศึกษา จึงจัดโครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มประชาชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ล้านบาท ผ่านมสธ. ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจุดพลังแห่งการสื่อสาร ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนา โดยเฉพาะการให้การศึกษาด้านการสื่อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ปตท. ให้ความสำคัญด้านการศึกษา เพราะการศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน วิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ ปตท. ที่จะร่วมบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรของโครงการ เพื่อสร้างโอกาส ส่งเสริมความรู้ให้นำไปสู่การพัฒนานักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการสนับสนุนกลุ่มนักศึกษาที่สนใจ รวมถึงผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการทางร่างกาย และผู้นำในชุมชมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้เป็นนักการสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมไทย”

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ  ประธานประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  มสธ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นว่า จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักใน 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สงขลา อุดรธานี และลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม และดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร 100 คน ในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางในวันที่ 20 สิงหาคม และเริ่มปฐมนิเทศในวันที่ 1 กันยายน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสื่อสารดิจิทัล จะมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การสื่อสารชุมชน การสื่อสารสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการสื่อสารเชิงประเด็น

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

7-67
po002
iuu001