พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ภรรยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ (ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดังนี้

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

และมีมติมอบปริญญาดังนี้

  • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกสารสนเทศศาสตร์แด่ นายพิศาล บุญผูก
  • ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกการเมืองการปกครองแด่ นายวิกิจ สุขสำราญ
  • ปริญญากิตติเมธีประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์แด่ ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายพิศาล บุญผูก
นายวิกิจ สุขสำราญ
ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2523 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 40 รุ่น ปริญญาโท จำนวน 28 รุ่น ปริญญาเอกจำนวน 13 รุ่น รวมแล้วกว่า 530,000 คน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,751 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 14,971 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 1,739 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 41 คน

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 มีดังนี้

ภาพโดย : หน่วยถ่ายภาพเพื่อการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
28.02
uiyyy336877-1