ข่าว มสธ. ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ข่าว มสธ.
สารจากอธิการบดี
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และ 2564
มสธ. เปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
มสธ.เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 123
มสธ. เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 40
ดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2566
Menu นักศึกษาในแอปพลิเคชั่น STOU SISA ใช้แสดงตนเพื่อเข้าสอบได้
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2565
คำถามคาใจ …การลงทะเบียนเรียน ปัญหานี้มีคำตอบ
สุโขทัยธรรมราชา การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า นนทบุรีศึกษาที่ยั่งยืน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรียน มสธ. ในเรือนจำอย่างไรให้สอบผ่าน
ศวช.มสธ.อุบลราชธานี ออกให้บริการการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศวช.มสธ. อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักบริการการศึกษา มสธ. ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
ศวช.มสธ.ยะลา แนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่
โครงการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาฟื้นฟูชมรมนักศึกษา มสธ. จันทบุรี
ศวช.มสธ.เพชรบุรี จัดโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News-cover
ข่าว มสธ. ประจำเดือนมิถุนายน 2567