มสธ. ร่วมการประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ASAIHL”

มสธ. ร่วมงานASAIHL

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม สมาคม The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) หรือสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวข้อ “The Role of Universities in Realizing Inclusiveness and Resilience in a Global Society” ซี่งจัดโดย Soka University ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ขวา) ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ (กลาง) และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ (ซ้าย)
อธิการบดี มสธ. ร่วมประชุม ASAIHL

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 170 คน โดยมีการนำเสนอ Country report จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่

1. หัวข้อ “GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH INNOVATION AND PARTNERSHIP: A THAILAND CASE STUDY” จาก ประเทศไทย

2. หัวข้อ: “MAPPING CROSS-BORDER COLLABORATIONS THROUGH VIRTUAL EXCHANGES” จาก ไต้หวัน

3. หัวข้อ “A CASE STUDY ON STUDENTS’ ADOPTION OF TECHNOLOGIES AND THE IMPLEMENTATION OF VIRTUAL MOBILITY:EXPERIENCES FROM MALAYSIAN UNIVERSITIES” จาก ประเทศมาเลเซีย

4. หัวข้อ “BLUE ECONOMY IMPLEMENTATION INTEGRATION MODEL WITH THE ACHIEVEMENT OF THE SMALL ISLAND SDGs” จาก ประเทศอินโดนีเซีย

5. หัวข้อ “A CASE REPORT ON THE RESEARCH PERFORMANCE OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF IRAN: A GLOBAL KNOWLEDGE GENERATION PERSPECTIVE” จาก ประเทศอิหร่าน

6. หัวข้อ “FRENCH INITIATIVES IN HEALTH AND ENVIRONMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” จาก ประเทศฝรั่งเศส

7. หัวข้อ “GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION IN THE PHILIPPINES: INITIATIVES, ENGAGEMENTS, ACTIONS” จาก ประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้ประชุมนานาชาติในการประชุม ASAIHL
การนำเสนอ Country report
การนำเสนอ Country report

ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดประชุมของสมาคม ASAIHL มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือสถาบันสมาชิกในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อบรรลุความแตกต่างในระดับสากลในด้านการสอน การวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสมาชิกกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ โดยการประชุม ASAIHL ยังเป็นเวทีให้นักวิชาการ อาจารย์ ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ภาพ/ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร (1)
รับสมัคร - 1
News cover ก.พ