สงกรานต์ ปี๖๖ มสธ.นำวัฒนธรรมไทยล้านนาร่วมสืบสาน

วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๖๖) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “ ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิชาการ๓ โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. ร่วมให้พรผู้เข้าร่วมพิธี

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ของ มสธ.

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. นำคณะผู้บริหารเปิดงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ของ มสธ.

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. ร่วมให้พรในพิธีรดน้ำดำหัวแบบวิถีล้านนา แก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี ร่วมให้พรในพิธีรดน้ำดำหัวแบบวิถีล้านนา แก่ผู้เข้าร่วมพิธี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ สำหรับในปีนี้การจัดงานจัดในรูปแบบวัฒนธรรมล้านนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือของไทย โดยมหาวิทยาลัยได้ถือเอาพิธีสำคัญในแต่ละปีที่จะมีการน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวงในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่งปี ๒๕๖๖ นี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยังวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา การจัดงานเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตลอดทุกกิจกรรมในปีนี้จึงจัดในรูปแบบทางภาคเหนือ   

ผู้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ มสธ. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่๗ ในงาน

ผู้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ มสธ. ร่วมฝึกทำโคมไฟแบบล้านนา ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านการสืบสานวัฒนธรรม

การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ฟ้อนขันดอก” จากคณะนาฏศิลป์และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ มสธ. เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านการสืบสานวัฒนธรรม

การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ฟ้อนที” จากคณะนาฏศิลป์และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ มสธ. เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านการสืบสานวัฒนธรรม

การจัดงานสงกรานต์วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๖๖) มี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งวิถีล้านนาจะนำน้ำส้มป่อยพร้อมเครื่องสักการะไปมอบให้ผู้ใหญ่โดยอาการนอบน้อม เมื่อผู้ใหญ่ได้รับแล้วก็จะเอามือจุ่มน้ำส้มป่อยขึ้นลูบศีรษะและอาจสลัดใส่ผู้ไปดำหัว คล้ายกับปะพรมน้ำมนต์พร้อมกล่าวคำอันเป็นมงคลและให้พร นอกจากพิธีรดน้ำดำหัวแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่๗ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนขันดอก และ ฟ้อนที จากคณะนาฏศิลป์และการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การแสดงดนตรีรูปแบบล้านนาโดยวงดนตรีสะบัดศิลป์ ชมการสาธิตและฝึกทำโคมไฟแบบล้านนา ร่วมถึงอาหารทางภาคเหนือได้แก่ข้าวซอยและขนมจีนน้ำเงี้ยว ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยยังได้นำอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมหวาน มาร่วมจัดซุ้มเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานร่วมกัน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
News cover ก.พ
yiu55