คำชี้แจง เรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร

คำชี้แจง

เรื่อง การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร

*****************************************************************

สืบเนื่องจากวิกฤตในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลงจากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลดลงอย่างมาก สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน(ชื่อในขณะนั้น) ได้พิจารณานำเสนอแนวทางและแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในรูปแบบต่าง ๆ เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบกรอบการลงทุนและนโยบายการลงทุน รวมถึงเห็นชอบการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนจึงเป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และก่อนดำเนินการในเรื่องการลงทุนมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม มสธ. ได้รับรู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีการหารือไปยังกรมบัญชีกลาง และส่งร่างสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาตามระเบียบของทางราชการด้วยแล้ว

             ทั้งนี้ จากการนำเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์นั้น จะมีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน (ชื่อในปัจจุบัน) เป็นผู้กำกับและดูแลการดำเนินงานภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย เงินลงทุนเริ่มต้นมาจากเงินฝากประจำที่ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท มีการเพิ่มการลงทุนเป็นระยะ ๆ ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท จากการดำเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้รับผลตอบแทน ในระยะเวลา 4 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 226.96 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)  คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.44 – 4.40 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ เฉลี่ยร้อยละ 0.61 – 1.16 ต่อปี

             ดังนั้น การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร จึงชอบด้วย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย รวมทั้งมีกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่างโปร่งใส  เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า อันเป็นภารกิจที่ทำให้ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

*****************************************************************

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

H-AAOU-35-1
News cover (2)
Blue Ocean Themed Wide Presentation