ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ”

นักศึกษาพิการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเผชิญหน้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับนักศึกษาพิการ ครั้งที่ 1 “ต้อนรับนักศึกษาใหม่กับการศึกษาทางไกลเพื่อนักศึกษาพิการ มสธ. ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือ” ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกับอบรมเชิงปฏิบัติในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Microsoft teams

อบรมเชิงปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ขวา)
ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิด

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา และ นางอรนุช กาญจนประกร กล่าวต้อนรับให้กำลังใจนักศึกษา ถ่ายรูปร่วมกัน ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาพิการครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล การใช้สื่อและเทคโนโลยี การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา โดยมีหัวหน้าฝ่ายจัดสอบ นางอัมพร ศิริรุ่งพันธ์ และนายประวิทย์ ดิษฐ์อำไพ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

ภาพ / ข่าว : สำนักบริการการศึกษา

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ศวช มสธ
ngff01
LGBTIQ