สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน

นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 306 คน ทั้งนี้มีผู้เดินทางมาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 73 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

พิธีมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มสถาบัน มสธ. ที่จัดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ มสธ. จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลแล้ว โดยเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาชุดวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล (รหัสชุด 51109) และพร้อมที่จะก้าวสู่การพยาบาลทางคลินิกเป็นชุดวิชาต่อไป ทั้งนี้พิธีฯ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาภาคภูมิใจต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลและสถาบันการศึกษา สร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้นักศึกษาดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีในการเป็นพยาบาล มสธ. อันจะเป็นพยาบาลที่ดีในสังคมและประเทศต่อไป

พิธีมอบหมวกพยาบาล
พิธีจุดเทียนบูชา มิสฟลอเรนซ์ ไนติง เกล
“สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป”

หมวกพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวสู่วิชาพยาบาล หมวกสีขาวที่สวมใส่อยู่นั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่สวมหมวกพยาบาลนั้นเป็นผู้ศึกษาวิชาพยาบาลและพึงตระหนักถึงการสวมเครื่องแบบพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ และจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสูง ต้องอุทิศตนให้บริการเป็นพยาบาลที่ดีต่อสังคม พิธีมอบหมวกพยาบาลจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกสถาบันการศึกษาจะจัดให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อปลูกฝังเจตคติและจิตวิญญาณพยาบาลตามเจตนารมณ์ของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติง เกล “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” ที่ได้เป็นแบบอย่าง อุทิศตน เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยปริญญาตรีได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มี 2 สาขาคือ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล และ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ซึ่งผู้สนใจสมัครเรียนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ มสธ. www.stou.ac.th เลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. โทร 0 2504 8036 – 7 หรือ https://nurs.stou.ac.th/

พิธีจุดเทียนบูชา มิสฟลอเรนซ์ ไนติง เกล “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป”

ข่าว / ภาพ : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

02-ยินดี
นอกรั้ว มสธ.
012-10