มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ทำค่ายอาสาฯ ณ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม นครปฐม

มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ครั้งที่4 ชมรมนักศึกษา มสธ. นครปฐม นำเครือข่ายชมรมนักศึกษารวม 5จังหวัด ภายใต้ ศวช. มสธ.นนทบุรี เข้าปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ร.ร.บ้านรางกระทุ่ม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดย ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี (ศวช. มสธ. นนทบุรี) จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา ศวช. มสธ. นนทบุรี ครั้งที่1 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 หน่วยบริการบางเลน (โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม) ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ มสธ. สร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4 สำหรับค่ายอาสาฯ ครั้งนี้มีคณะกรรมการชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประกอบด้วยชมรมนักศึกษาในพื้นที่การดูแลของ ศวช. มสธ. นนทบุรี รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เข้าทำกิจกรรมทาสีอาคารเรียน , เปลี่ยนระบบไฟในอาคาร , ปรับปรุงห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เสียหาย , ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนให้มีสภาพดี , ปรับปรุงห้องครัว , กิจกรรมเครือข่ายร่วมกับชุมชน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของ มสธ. นับเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเสริมสร้างความเป็นบุคคลที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมนักศึกษา หรือเครือข่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันชมรมนักศึกษา มสธ. ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศยังคงดำเนินงานในกิจกรรมลักษณะค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ผู้เขียน

ข่าวแนะนำ

สถานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนของคุณ :-)

Facebook
Twitter
Email
Print