มสธ.ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษา โครงการความร่วมมือ​ฯ กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด (รุ่นที่ 2)

พนักงานบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด​ ในโครงการความร่วมมือ​ฯ​ รุ่นที่1 สำเร็จการศึกษา​ มสธ. พร้อมเป็นแบบอย่างให้รุ่นที่ 2 ได้เดินตาม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้อง 234 อาคารสัมมนา 2 ของมหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. กล่าวต้อนรับ

โครงการความร่วมมือดังกล่าวของทั้ง 2 หน่วยงาน จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้แก่พนักงานในบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ซึ่งรุ่นที่ 1 มีพนักงานเข้าสมัครศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 20 คน และได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ส่งผลให้พนักงานหลายคนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเพื่อการต่อยอดทางวิชาชีพ ทำให้ลงสมัครเรียนกับ มสธ. ในโครงการความร่วมมือนี้ เป็นรุ่นที่ 2 อีกจำนวน 15 คน

สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีคณาจารย์มาถ่ายทอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ) และแนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน แผนการศึกษา รูปแบบการสอน สื่อต่างๆ โดยหลักสูตรที่ศึกษาเหมาะสมต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และพนักงานเองสามารถใช้เวลาศึกษาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ด้วยระบบการศึกษาของ มสธ. ที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาทางไกล มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เหมาะกับการศึกษาของบุคลากรผู้ที่ต้องการทำงานไปพร้อมๆกับการเรียน และมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม บัณฑิตของ มสธ. ถือเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พร้อมออกไปปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

001-2
royal-19122002
ioo