การผลิตสื่อการศึกษา มสธ. ได้รับความสนใจ มีผู้ขอเข้าชมต่อเนื่อง

การผลิตสื่อการศึกษาของ มสธ. ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตลอด​ 2วัน สถาบันการศึกษา 2แห่ง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 24 ก.พ. 66 คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนกว่า 80 คน เดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตสื่อการศึกษา ด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e – learning ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยรับฟังการบรรยายจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่ห้องประชุม 2605 จากนั้นเข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อาคาร​ EBPC) ของมหาวิทยาลัย

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยบูรพา รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ มสธ.

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ มสธ.

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ มสธ.

ทั้งนี้ก่อนหน้า 1 วัน คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 10 คน ก็ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ และการเรียนการสอนรูปแบบ e – learning ของมหาวิทยาลัย ที่อาคาร (EBPC) เช่นกัน โดยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับและบรรยายถึงงานดังกล่าว ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์ ที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งทำให้นักศึกษา ผู้เรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงการศึกษา หรือการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยความสะดวก

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับฟังและซักถามในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ มสธ.

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ ห้องผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ มสธ.

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
uiyyy336877-1
iuu001