สกมช. ยกระดับ มสธ. พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022

สำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มอบประกาศนียบัตร ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 ในฐานะที่สำนักคอมพิวเตอร์ มสธ. ได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022

กิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 เป็นกิจกรรมที่สำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ ร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อที่จะประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และนำไปประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ International Telecommunication Union: ITU และผลักดันกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร งานบริการ และงานวิชาการ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว สำนักคอมพิวเตอร์จึงมีมาตราฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น จึงได้รับประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาคการศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 (Certificate of Participation) นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอย่างยิ่ง

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

NPO-Payment-WebBaner-1024x400px
Blue Ocean Themed Wide Presentation
ข่าว มสธ.