รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของ มสธ.

รับรองคุณวุฒิหลักสูตร มสธ.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจำนวน ๑ หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยหลักสูตรดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

โดยผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้ในอัตราเงินเดือน

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้น ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ก.พ. รับรองว่าผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้น ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้น ๑๕,๘๐๐ – ๑๗,๓๘๐ บาท

คุณวุฒิ ปริญญาโท ขั้น ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๑/ว ๑๔๐๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

3. เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยรับรองทั้ง ๔ หลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองไปใช้ให้พิจารณา ดังนี้

๑. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคุณวุฒิที่รับรองให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดด้วย

๓. หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น

ผู้เขียน

ข่าวแนะนำ

สถานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนของคุณ :-)

Facebook
Twitter
Email
Print