รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของ มสธ.

การรับรองคุณวุฒิ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๘๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ รับรองหลักสูตรเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ รับรองหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

การรับรองคุณวุฒิ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๑/ว๑๕๑๓๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

การรับรองคุณวุฒิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๑/ว๑๒๗๒๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โดยผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี ขั้น ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท ตามที่ปรากฏในหนังสือ  ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

การรับรองคุณวุฒิ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

โดยรับรองเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ

การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๑/ว๑๑๖๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่งหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๐๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖6 รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕    โดยรับรองเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองไปใช้ให้พิจารณา ดังนี้

๑. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคุณวุฒิที่รับรองให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดด้วย

๓. หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

โดยรับรองเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองไปใช้ให้พิจารณา ดังนี้

๑) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคุณวุฒิที่รับรองให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดด้วย

๓) หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจำนวน ๑ หลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยหลักสูตรดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

โดยผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้ในอัตราเงินเดือน

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้น ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ก.พ. รับรองว่าผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้น ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้น ๑๕,๘๐๐ – ๑๗,๓๘๐ บาท

คุณวุฒิ ปริญญาโท ขั้น ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๐๔.๑/ว ๑๔๐๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

๒. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยรับรองทั้ง ๔ หลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับการนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองไปใช้ให้พิจารณา ดังนี้

๑. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคุณวุฒิที่รับรองให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ. กำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกล่าว หากจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดด้วย

๓. หากส่วนราชการใด จะนำคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปใช้ ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นและความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน

คุณวุฒิปริญญาโท ขั้น ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover
NPO-Payment-WebBaner-1024x400px
รับสมัคร